Završna vanjska evaluacija uspjeha EU projekta

Evaluacija projekta završna je faza u ciklusu života projekta u kojoj se daje ocjena njegove uspješnosti.

DATUM: 21.04.2018.

Svrha evaluacije je davanje poticanje daljnjih poboljšanja i promjena, odnosno učenje radi dugoročnog uspjeha projekta i organizacije. Uobičajeno je da vrednovanje projekta obavlja vanjski evaluator, radi objektivnosti istraživanja i analize.

Tijek evaluacije

Kod dužih projekata, evaluacija se može provoditi i za vrijeme trajanja projekta ili nakon završetak pojedinih faza projekata. Češći je slučaj da se evaluacija provodi neposredno prije ili nakon službenog završetka projekta. Zbog toga je evaluacija (uz reviziju), jedan od troškova koji obično smije nastati nakon završetka projekta.

Da bi došao do zaključka, evaluator koristi razne kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja. Najčešće su to fokus grupe, ankete, intervjui, pregled dokumentacije, a odabir metode ovisi o projektu i dostupnosti podataka.

Kriteriji za evaluaciju

Uobičajeni kriteriji koji se koriste u postupku evaluacije su slični kao i u ocjenjivanju projektne prijave. Relevantnost i održivost projekta obrazloženi u projektnoj prijavi sada se detaljno ispituju i analiziraju. Dodatno, pri analizi se promatra učinkovitost u ostvarenju ciljeva projekta i utjecaju na ciljne skupine i druge dionike. Kroz efikasnost se promatraju utrošeni resursi u odnosu na ostvarenje ciljeva, dok se utjecaj projekta razmatra u odnosu na širu okolinu i dobrobiti za ciljanu skupinu.

Najveća vrijednost završne evaluacije projekta je u preporukama i zaključcima, koji se mogu primijeniti za pripremu budućih projekata. Na taj način, završetak jednog projekta postaje prvi korak novog projekta.