Tko je likvidator i razlozi za zatvaranje udruge?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 28.01.2018.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje skupština ili drugo tijelo udruge za to zaduženo. Likvidator može, a i ne mora biti član udruge. Likvidator predstavlja udrugu u postupku likvidacije, a otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje se u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge. Odluka o tome koja će pravna ili fizička osoba biti likvidator donosi se na osnivačkoj skupštini udruge. Kod upisa likvidatora u registar udruga, udruga mora predati:

  • presliku osobne iskaznice ili putovnice likvidatora,
  • zapisnik o radu i odlukama nadležnog tijela udruge.

U slučaju promjene likvidatora, to se mora upisati u Registar udruga. Obavezni ste stoga predati Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske nadležnom uredu državne uprave. Zahtjev se podnosi u dva primjerka, a moguće ga je predati ga i preko elektroničkog obrasca na stranicama Ministarstva uprave.

Procedura zatvaranja udruge

Zakon propisuje razloge za prestanak djelovanja udruge:

  1. odluka skupštine o prestanku udruge,
  2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
  3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana,
  4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,
  5. pokretanje stečajnog postupka,
  6. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.

Ako udruga prestaje postojati odlukom skupštine o prestanku udruge ili pokretanjem stečajnog postupka likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanja stečajnog postupka.

Za zatvaranje potrebno je provesti likvidacijski postupak, iako je u nekim slučajevima dosta provesti i skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge. Kako provesti likvidaciju i kako postupiti s imovinom u slučaju prestanka udruge pročitajte na linku.