Što mi treba za prijavu d.o.o.-a na poreznu upravu?

Stručnjaci odgovaraju

DATUM: 31.05.2018.

Vođenje računovodstva i prijava u poreznu upravu

Ako d.o.o. neće imati zaposlenika s potrebnim kompetencijama na radnom mjestu računovođe, za vođenje poslovnih knjiga d.o.o. potrebno je u pravilu odabrati neki od ovlaštenih knjigovodstvenih/računovodstvenih servisa s kojim se sklapa ugovor i naknadno prilaže u Poreznu upravu.

Predlažemo da nam se obratite s povjerenjem, a mi ćemo vam preporučiti usluge partnera koji posluju prema FAIR principima.

Prijavu u Poreznu upravu (ispostavu Porezne uprave, nadležnu prema sjedištu d.o.o.) dužni ste obaviti u roku od 8 dana od upisanog dana početka obavljanja djelatnosti uz sljedeću dokumentaciju: Rješenje o upisu u Sudski registar; Obavijest Državnog zavoda za statistiku s matičnim brojem; Potpisni karton žiro-računa; Ugovor o vođenju poslovnih knjiga (ako ste isti sklopili s knjigovodstvenim servisom); Ugovor o najmu poslovnog prostora te Izjava da od osnutka do predaje nije obavljana djelatnost niti izdavani računi.