SPONZORSTVA I DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA

Između sponzorstva i donacije postoji razlika, sponzorstvo ima protučinidbu, dok donacija nema. I za sponzorstvo i donaciju morate imati pismeni trag.

DATUM: 09.02.2018.

Sponzorstvo i donacija nisu istovjetni pojmovi. Dok je donacija darivanje bez ikakve naknade i protuusluge, sponzor će za dani novac, dobro ili uslugu očekivati promidžbu.

Što je sponzorstvo

Kod sponzoriranja sponzor daje novčana ili druga dobra ili usluge, a zauzvrat očekuje promidžbu. Primjerice, ako sponzor novčano podržava organizaciju sportskog turnira, sportska udruga može istaknuti logo sponzora na svojim dresovima i promidžbenim materijalima na način definiran ugovorom o sponzorstvu.

U slučaju sponzorstva, obje strane imaju obvezu sklopiti Ugovor o sponzorstvu u kojemu će definirati prava i obveze. Također, u slučaju sponzorstva obje strane imaju obvezu izdati račun.

Ako udruga prima novčana sredstva, izdaje sponzoru račun za promidžbu. Za sponzorstvo u novcu sponzor nema obveze izdavanja računa ni plaćanja PDV-a.

Ako je sponzorstvo u stvarima ili uslugama, sponzor će udruzi ispostaviti račun, a od nje će primiti račun za izvršenu uslugu promidžbe. Nakon toga, putem izjave o prijeboju, izvršiti će se kompenzacija. Sponzoru se takav trošak prema Zakonu o porezu na dobit priznaje u potpunosti  kao trošak promidžbe.

Što je donacija

Donacija je darivanje u novcu, stvarima ili uslugama bez ikakve naknade i protuusluge. Vrijednost donacije nije ograničena, a utvrđuje se u visini troška nabave. Kod darivanja usluge, vrijednost donacije čine troškovi pružanja te usluge. Donatori koji su obveznici PDV-a moraju obračunati PDV na nabavnu ili tržišnu vrijednost dara (kod dugotrajne imovine osnovica je neamortizirana vrijednost), na temelju čega se ispostavlja račun koji služi isključivo za prikaz porezne osnovice i iznosa PDV-a, bez obveze plaćanja. Kod novčanih donacija PDV se ne obračunava. Trošak donacije umanjuje poreznu obvezu (poreza na dobit ili poreza na dohodak) do visine 2% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

Kod donacija nije nužno sklapati ugovor, ali je uputno imati pisani trag o primopredaji donacije (otpremnica), molbu i odluku o donaciji ili izvod žiro računa gdje je evidentirana isplata u slučaju donacije u novcu.