Skraćeni postupak za gašenje udruge

Udruga može prestati postojati i skraćenim postupkom, ali za to moraju biti udovoljeni neki uvjeti.

DATUM: 30.01.2018

Skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge može se provesti samo u tri slučaja:

  1. odlukom skupštine o prestanku udruge,
  2. protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana,
  3. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

Zahtjev za skraćeni postupak

Zahtjev za upis prestanka postojanja udruge po skraćenom postupku nadležnom uredu podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge, odnosno jedan od članova upravnog tijela udruge. U skraćenom postupku ne provodi se postupak likvidacije. Svi članovi upravnog (izvršnog) tijela udruge daju izjavu pred javnim bilježnikom da udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze udruge i da je preostala imovina udruge raspodijeljena u skladu s odredbama članka 53. Zakona o udrugama. Također, članovi udruge koji su dali izjavu solidarno odgovaraju za obveze udruge pet godina od dana brisanja udruge iz registra udruga. Za udrugu koja prestane postojati po skraćenom postupku nadležni ured donosi rješenje o brisanju udruge iz registra udruga. Udruga se briše iz registra udruga, ali u Registar će upisati osobna imena i prebivališta kao i OIB-e članova koji su potpisali izjavu danu pred javnim bilježnikom, uz naznaku njihove solidarne odgovornosti za obveze udruge.

Nadležni ured brisat će udrugu iz registra udruga na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju. Brisanjem iz registra udruga, udruga prestaje postojati.

Imovina kod zatvaranja udruge

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu. Udruga nema pravo imovinu dijeliti osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama. Udruga koja je primila financijska sredstava iz javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena. Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge određen njezinim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.