Nove šifre osobnih primanja

Od 01.03.2021. primjenjuju se nove šifre osobnih primanja pri popunjavanju naloga za plaćanje od strane poslodavca prilikom isplate plaće i neoporezivih primitaka radniku, te pri isplatama fizičkim osobama od strane drugih isplatitelja. 

Oznaka osobnih primanja različite od 100 (osobno primanje isplaćeno u cijelosti) i 110 (Isplata dijela osobnog primanja – zaštićeni dio) koriste se samo kad se druge vrste primanja samostalno isplaćuju. Kada se isplata npr. službenog putovanja,prijevoza, obavlja zajedno s plaćom tada nike potrebno razdvajati isplate, nego se sve upisuje pod znakom 100. Iznimke su isplate neoporezivih primanja na zaštićene račune.

Umjesto dosadašnje oznake 399 (ostala osobna primanja) od 01.03.2021. godine u primjeni su dvije šifre 690 (Ostala primanja izuzeta od ovrhe) i 699 ( Ostala osobna primanja koja nisu izuzeta od ovrhe).

U nastavku dajemo šifrarnik osobnih primanja

Oznaka Vrste osobnih primanja Primanje zaštićeno od ovrhe u cijeloj svoti
100 Osobno primanje isplaćeno u cijelosti NE
110 Isplata dijela osobnog primanja – zaštićeni dio DA
120 Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio NE
130 Ugovor o djelu – zaštićeni dio DA
140 Rad za vrijeme školovanja – zaštićeni dio DA
150 Isplata dividende NE
160 Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora NE
170 Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta NE
180 Najam NE
190 Prijevoz – zaštićeni dio DA
191 Topli obrok, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima DA
200 Službeni put – zaštićeni dio DA
210 Terenski dodatak, dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službena putovanja – zaštićeni dio DA
220 Naknada za odvojeni život NE
230 Naknada za bolovanje DA
240 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe NE
250 Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima DA
260 Regres, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima DA
270 Božićnica, uskrsnica , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima DA
280 Dječji dar – zaštićeni dio DA
290 Stipendije, nagrade, pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostalo DA
300 Pomoć u slučaju stupanja u brak NE
310 Pomoć u slučaju rođenja djeteta – zaštićeni dio DA
320 Otpremnina NE
330 Pomoć u slučaju smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika DA
340 Naknada za bolovanje – zaštićeni dio DA
350 Zakonsko uzdržavanje i naknade štete DA
360 Primanja po osnovi socijalne skrbi DA
361 Sindikalne socijalne potpore DA
370 Naknada za nezaposlene DA
380 Doplatak za djecu DA
390 Naknada za rad osuđenika DA
400 Rodiljne i roditeljske novčane potpore DA
410 Sportske stipendije za sportaše s invaliditetom DA
420 Naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda DA
431 Primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju DA
432 Potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada, DA
433 Novčane naknada žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom DA
440 Primanja po osnovi odličja i priznanja DA
441 Naknada za pričuvnike pozvane na izvršenje vojne obveze DA
450 Uplate Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju DA
451 Pomorski dodatak I pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima DA
500 Krediti NE
510 Uzdržavanje djeteta (alimentacija) DA
600 Mirovina isplaćena u cijelosti NE
610 Mirovina – nezaštićeni dio NE
620 Mirovina – zaštićeni dio DA
621 Nacionalna naknada za starije osobe DA
640 Potpore zbog invalidnosti – zaštićeni dio DA
650 Doplatak za tuđu njegu i pomoć DA
660 Isplata stambenog kredita DA
690 Ostala primanja izuzeta od ovrhe DA
699 Ostala osobna primanja koja nisu izuzeta od ovrhe NE

Prilikom isplate osobnog primanja podaci o isplatitelju osobnog primanja se popunjavaju na sljedeći način:

Model HR67  

Poziv na broj platitelja: OIB isplatitelja osobnog primanja – broj JOPPD obrasca – šifra vrsta isplate

Kod podataka o primatelju osobnog primanja podaci se popunjavanju kako slijedi:

Model: HR69

Poziv na broj primatelja:40002 (uvijek fiksno) – OIB isplatitelja osobnog primanja – šifra osobnog primanja