Putni nalog – općenito

Obavezni elementi putnog naloga, obračun dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, pre diem dnevnice i rokovi za obračun troškova i isplatu putnog naloga.

DATUM: 21.04.2018.

Putni nalog je osnovni dokument za obračun i knjiženje troškova nastalih na službenom putu kojeg je djelatnik obavio po nalogu svog poslodavca.

Prema čl. 14 st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak, „neovisno u kojem obliku“ se izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži slijedeće elemente: datum izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje osoba putuje, svrha putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat), vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, pečat, obračun troškova, likvidaciju obračuna te izvješće s puta. Putni nalog osim navedenih elemenata može sadržavati i ostale elemente koje svaki isplatitelj (poslodavac) može evidentirati prema vlastitim potrebama (npr. broj telefona, IBAN račun, mjesto troška).

Obračun za službena putovanja u tuzemstvu

Ovisno o broju sati provedenih na službenom putu u tuzemstvu, radnik može ostvariti pravo na punu ili djelomičnu isplatu dnevnice. Pravo na punu dnevnicu ostvaruje za službeno putovanje duže od 12 sati dnevno, u iznosu od 170 kuna. Za službena putovanja u zemlji koja traju od 8 do 12 sati, poslodavci mogu radniku isplatiti pola dnevnice koja iznosi 85 kuna. Ako je radnik na putu proveo više od jednog dana, broj dnevnica određuje se tako da se broj sati provedenih na putu podjeli s 24.

Obračun za službena putovanja u inozemstvu

Službenim putovanjem u inozemstvo smatra se putovanje koje nastaje zbog poslovno uvjetovanih razloga kada radnik putuje:

  • iz RH u drugu državu i obrnuto,
  • iz jedne države u drugu ili
  • iz jednog mjesta u drugo mjesto koje se nalazi na teritoriju strane države.

Dnevnice se obračunavaju od sata prelaska hrvatske granice u odlasku, do sata prelaska hrvatske granice u povratku. Primjere obračuna dnevnica za tuzemstvo i inozemstvo potražite na linku.

Što je per diem dnevnica?

Per diem dnevnica je po osnovnoj definiciji dnevnica za službena putovanja koja se radnicima isplaćuje iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u vezi s djelatnošću poslodavca. Za isplatu takve dnevnice mora postojati noćenje, a isplata mora ići iz EU sredstava. Upravo broj noćenja određuje koliko per diem dnevnica možemo isplatiti. Visina per diem dnevnica razlikuje se od zemlje do zemlje i propisana je odlukom objavljenom na internetskim stranicama www.ec.europa.eu. Ovi iznosi redovito se ažuriraju novim podacima.

Radniku se ne plaća smještaj, prehrana niti lokalni prijevoz u mjestu u kojem službeno boravi nego mu za pokriće tih troškova služi Per diem dnevnica. Izdaci za prijevoz do/od destinacije u koju je osoba upućena priznaju se na temelju vjerodostojnih isprava i ne ulaze u per diem dnevnicu.

Prema čl. 13. st. 12. Pravilnika o porezu na dohodak, per diem dnevnice, prema uvjetima kako je to prethodno opisano, su neoporezive.

Per diem dnevnicu također izvještavamo preko JOPPD obrasca i to do 15. dana u mjesecu istekom mjeseca u kojem je izvršen konačan obračun putnog naloga ili, ako nije isplaćena do toga datuma, do 15. dana u mjesecu protekom mjeseca u kojem je stvarno isplaćena.

Rok za obračun i predaju putnog naloga

Propisima nije utvrđen rok za obračun isplata troškova radnika nastalih na službenom putu, a temeljem čl. 14. st. 1 i st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak. Poslodavci mogu ovaj rok utvrditi svojim pravilnicima o radu, ugovorima o radu, kolektivnim ugovorima te ostalim internim aktima. Ako rok nije utvrđen internim aktima, zaposlenici putni nalog i ostale obračune poslodavcu trebaju predati na uvid u razumnom roku (nekoliko dana) po povratku sa službenog puta.