Pripremni koraci za osnivanje trgovačkog društva – d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) osniva jedna ili više osoba koje žele poslovati pod zajedničkim imenom.

DATUM: 30.05.2018.

U Republici Hrvatskoj trgovačko društvo može osnovati svaka domaća ili inozemna pravna ili fizička osoba. Ustroj i osnivanje svakog pojedinog trgovačkog društva definiraju Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru, Pravilnik o načinu upisa u sudski registar i Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.  Članovi društva ne odgovaraju za obveze društva.

D.o.o. je najčešći oblik trgovačkog društva u RH, a osniva se temeljem ugovora kojega sklapaju osnivači (društveni ugovor) kojim unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital. Svi osnivači moraju potpisati društveni ugovor koji se sklapa u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Društvo koje ima najviše tri člana i jednog člana uprave može se osnovati na pojednostavljeni način, uz korištenje zapisnika koji sastavlja javni bilježnik.

Ako društvo osniva jedan osnivač, društveni ugovor zamjenjuje izjava osnivača o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću dana kod javnog bilježnika.

TABLICA OKVIRNIH TROŠKOVA OSNIVANJA d.o.o.-a

Temeljni kapital (min 2.500,00 EUR x 7,49) 20.000,00 kn
Troškovi javnog bilježnika (s dokumentacijom; cca) 2.500,00 kn
Sudska pristojba pri registraciji 400,00 kn
Pristojba po djelatnosti (min 1 x 150,00) 150,00  kn
Objava – Narodne novine 900,00 kn
Pristojba DZS-u 55,00 kn
UKUPNO (minimalno, cca) 24.005,00 kn

 

Temeljni kapital

Ulozi u temeljni kapital d.o.o. ne moraju biti jednaki. Nominalni iznos svakog pojedinog poslovnog udjela ne može biti manji od 200,00 kuna, a najniži iznos ukupnog temeljnog kapitala za d.o.o. je 20.000,00 kuna. Od tog iznosa minimalno 10.000,00 kuna temeljnog kapitala mora biti uplaćeno u novcu, a ostatak iznosa Zakon dopušta uložiti unošenjem u društvo stvari i prava u odgovarajućoj vrijednosti. Najčešće se ukupan iznos temeljnog kapitala unosi u novcu.

Prije pokretanja postupka osnivanja, osnivači tvrtke moraju definirati naziv društva.

Odabir djelatnosti

Drugi korak se odnosi na odabir djelatnosti kojima ćete se baviti. Za tu svrhu poslužite se ovim linkom: Nacionalna klasifikacija djelatnosti (nova NKD 2007). Isto tako, ako se želite baviti djelatnošću koje nema na popisu, možete ju  unijeti tzv. zvjezdicom ” * ” i opisati željenu djelatnost ili djelatnosti. Oko tog pitanja se svakako dodatno konzultirajte s javnim bilježnikom.

Važno je predvidjeti čime se sve želite bavite u budućnosti i upisati djelatnosti koje želite. Broj djelatnosti koje ćete upisati je neograničen, a ako budete željeli dodavati i mijenjati popis djelatnosti imat ćete dodatne troškove.

Poslovni prostor

Kako bi se društvo moglo registrirati, nužno mora postojati adresa u Hrvatskoj na kojoj će biti prijavljeno sjedište društva. Ovisno o vrsti djelatnosti kojom se budući vlasnik tvrtke želi baviti prostor mora biti adekvatno opremljen za obavljanje poslovanja.

Sjedište d.o.o. mora biti u prostoru za kojega imate pravo korištenja, bilo da je prostor u vlasništvu ili u najmu, za što morate pripremiti dokaze (vlasnički list ako je prostor u Vašem vlasništvu ili ugovor o najmu i sl. s vlasnikom prostora).