Pripajanje jedne udruge drugoj

Kod pripajanja jedne udruge drugoj potrebno se voditi Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakonom o udrugama.

DATUM: 29.05.2018.

I jedan i drugi zakon šturo navode načine pripajanja, pa smo tako prilikom stvarnog pripajanja dviju većih organizacija bili prepušteni sami sebi i tumačenjima različitih službi.

Radi primjera Zakon o udrugama govori da treba napraviti odluku o pripajanju i njezin sadržaj:

„Odluka o pripajanju sadrži nazive i sjedišta udruga, odredbe o prijenosu imovine udruge koja se pripaja (točan opis prava i obveza koje se prenose) i prava članova pripojene udruge.“

Dok Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija govori samo o rokovima predaje financijskih izvještaja, bez navođenja što i kako s imovinom, obvezama udruge, zaposlenicima, volonterima i ostalo:

„Kod statusne promjene pripajanja neprofitne organizacije koje se pripajaju postojećoj jedinici sastavljaju financijske izvještaje za poslovnu godinu s datumom koji prethodi datumu pripajanja. Postojeća jedinica konsolidira izvještaje pripojenih jedinica i evidentira promjene u svojim računovodstvenim knjigama.“

Isto tako u Zakonu se navodi da se financijski izvještaji moraju predati u roku od 60 dana od dana pripajanja za organizaciju koja se pripaja.

Iz prakse – problemi s odlukom o pripajanju

Bez odluke o pripajanju nismo mogli pokrenuti postupak u uredu državne uprave, a u odluci nas obvezuju da unosimo imovinu i obveze s datumom kad je bila skupština (jer jedino to ima logike). Službeno pripajanje se ne dešava s datumom rješenja u uredu državne uprave (koje je bilo mjesec dana kasnije od odluke) nego kad to rješenje postane pravomoćno (tj. prošao je rok za žalbu).

Tu smo pogriješili jer nismo znali koji je pravno važeći datum i naša odluka je bila 31.07., a rješenje o pripajanju 31.08. i na taj datum smo stopirali sve račune koji su stizali na staru udrugu, zatvorili račune, napravili inventuru i novu odluku. Znači ona odluka s kojom smo pokrenuli postupak već je bila zastarjela, jer se u našem slučaju dogodilo da je stara udruga imala aktivne projekte, zaposlene ljude, projektne troškove, troškove hladnog pogona i jednostavno – ne možete od ugovornog tijela zatražiti promjenu ugovora kad se vi sjetite, nego kad imate službeno rješenje.

Datum pripajanja nam je bio veoma važan zbog prijave/odjave radnika na novu organizaciju, jer po zakonu radnika morate prijaviti najkasnije dan ranije (tj. prije početka radnog odnosa), tako da smo već s 31.08.morali napraviti odjave radnika sa stare udruge i prijave na novu udrugu.

Moramo pohvaliti zaposlenice u Uredu državne uprave koje su nam s rješenjem stvarno išle na ruku i uvažile našu zamolbu da zbog lakšeg prijenosa zaposlenih i pravdanja projektnih troškova pripajanje bude zadnji dan u mjesecu.

Problemi s predajom financijskog izvještaja

Drugi problem s kojim smo se susreli je predaja financijskog izvještaja FINA-i. Naime oni u sustavu nisu imali mogućnost prihvaćanja godišnjeg financijskog izvještaja koji nije vezan uz godinu. Prvotno su nas odbili i rekli da predamo izvještaj u veljači 2017. Kad smo bili uporni i objasnili im da taj izvještaj po Zakonu moramo predati do 31.10. (60 dana od pripajanja), potrudili su se i dobili odobrenje od Zagreba za prihvaćanje našeg izvještaja van obračunskog razdoblja.

Financijski izvještaj radi organizacija koja se gasi, te se u početno stanje nove organizacije prebacuje završno stanje stare organizacije.

Ostale sitnice prilikom pripajanja

Stvari na koje možda još treba skrenuti pozornost, a mi o njima nismo razmišljali:

  • Dolaze sve nove inventarne naljepnice na inventar koji se prenosi.
  • Kod prijenosa telefonskih brojeva morali smo plaćati penale i naknade za prijenos (iako nismo ukidali pretplatu, nego prenosili na novu organizaciju jer stara više ne postoji).
  • Dobro pročitati ugovore od donatora što se događa prilikom pripajanja, jer smo izgubili određena financijska sredstva zbog nemogućnosti financiranja 2 projekta od istog ugovornog tijela.
  • Opremiti se sa strpljenjem kod banaka za zatvaranje računa, prijenosa novaca, ukidanja kartica, potpisivanje 500 dokumenata kako predstavnika stare organizacije tako i predstavnika nove organizacije (ista stvar s potpisima se nam desila i kod telekomunikacijskih operatera).
  • Prilikom pripajanja – nova organizacija preuzima sve obveze prema zaposlenicima od stare organizacije. Npr. ako ljudi imaju ugovor na neodređeno vrijeme, 10.000 kuna bruto plaću i 25 dana godišnjeg odmora u staroj organizacija, tada taj ugovor preuzima i nova organizacije, pa tek kasnije može prilagoditi prava aneksom (ako je potrebno).
  • S obzirom na to da nam je stara organizacija bila vlasnik/osnivač nekoliko poduzeća trebali smo promijeniti vlasnika tih organizacija i na trgovačkom sudu. Bilo je potrebno ispunjavati zahtjeve za promjene u sudskom registru, raditi knjige poslovnih udjela, donijeti za svaku promjenu original kopiju rješenja iz registra udruga (ili ovjerenu kopiju), platiti nekoliko stotina kuna i dobiti predstavnike nove organizacije i direktore poduzeća kod javnog bilježnika na potpisivanje opet hrpe dokumentacije.