Povjerenstvo za popis imovine i obaveza

Osnivanje povjerenstva za popis imovine i obveza, tok inventure i odluka o popisanim razlikama.

DATUM: 28.01.2018.

Godišnji popis imovine i obaveza lakše ćete obaviti slijedite li par nužnih koraka:

 1. osnivanje popisne komisije, odabir članova i sastavljanje Odluke,
 2. knjigovođa dostavlja popisne liste s knjigovodstvenim stanjem imovine i obveza,
 3. unošenje stvarnog stanja imovine i obveza u popisne liste,
 4. utvrđivanje inventurnih viškova i manjkova,
 5. sastavljanje izvještaja o obavljenom godišnjem popisu,
 6. dostavljanje izvještaja zakonskom predstavniku,
 7. zakonski predstavnik donosi odluku o popisnim razlikama (što treba rashodovati, likvidirati, otpisati)
 8. dostava odluke i izvještaja povjerenstva knjigovođi radi usklade knjigovodstvenog stanja.

Osnivanje povjerenstva za popis

Inventuru obavlja povjerenstvo za popis osnovano sukladno statutu ili drugom najvišem općem aktu neprofitne organizacije. Zakonski zastupnik određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama. Nakon završetka popisa, povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja, potpisati ga i predati ga zakonskom zastupniku.

Povjerenstvo za popis bi trebalo imati tri člana (predsjednik i dva člana). O osnivanju povjerenstva mora postojati pismena Odluka. Kod udruga s malim brojem zaposlenih za inventuru može biti zadužena jedna neutralna osoba, članovi povjerenstva mogu biti i vanjski članovi, a može se osnovati i više povjerenstava.

Članovi povjerenstva ne mogu biti osobe koje su financijski i materijalno zadužene za sredstva koja se popisuju, primjerice – vaš knjigovođa ne može biti član povjerenstva. Kod popisa novca u blagajni, blagajnik ne može biti zadužen za popis.

Nakon odabira članova povjerenstva, potrebno je sastaviti Odluku o osnivanju.

Izvještaj povjerenstva za popis

Nakon obavljenog popisa povjerenstvo sastavlja Izvještaj o obavljenom popisu. Izvještaj se dostavlja zakonskom predstavniku zajedno s popisnim listama.

Izvještaj bi trebao sadržavati:

 • podatke o razlici stvarnog i knjigovodstvenog stanja,
 • prijedlog rješenja popisnih manjkova ili viškova,
 • mišljenje o sumnjivim, spornim i zastarjelim potraživanjima,
 • mišljenja o neplaćenim obvezama i potraživanjima kojima je prošao rok plaćanja/naplate,
 • mišljenje o načinu likvidacije neupotrebljive dugotrajne nefinancijske imovine,
 • druga zapažanja i primjedbe vezane uz popis.

Odluka o popisanim razlikama

Na temelju dostavljene dokumentacije zakonski predstavnik udruge odlučuje o rezultatima inventure, te sastavlja odluku.

Odluka bi trebala sadržavati:

 • način likvidacije manjkova,
 • način knjiženja utvrđenih viškova,
 • način na koji će se otpisati stara i nenaplativa potraživanja i obveze,
 • rashodovanje opreme, sitnog inventara, te ostalih sredstava,
 • mjere koje treba poduzeti protiv osoba odgovornih za nastale manjkove, oštećenja, zastaru, nenaplaćena potraživanja.

Odluka zakonskog predstavnika o rezultatima obavljenog popisa imovine i obveza zajedno s popisnim listama i Izvještajem povjerenstva o obavljenom popisu dostavlja se knjigovodstvu koje će uskladiti stvarno stanje utvrđeno popisom i knjigovodstveno stanje.