Postupak likvidacije i raspodjela imovine udruge

Kod zatvaranja udruge preostala imovina se ne smije dijeliti osnivačima i članovima udruge.

DATUM: 28.01.2018.

Likvidacijski postupak provodi se u sljedećim slučajevima:

  1. odluka skupštine o prestanku udruge,
  2. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana,
  3. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,
  4. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.

Nadležni ured donosi rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka gdje su navedeni i razlozi za pokretanje postupka, osobno ime likvidatora i način provođenja likvidacijskog postupka. Isto rješenje sadrži i podatke o promjeni naziva udruge na način da se uz naziv udruge dodaje oznaka “u likvidaciji”, a što mora biti upisano u registar udruga.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.

Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

Postupak likvidacije

U postupku likvidacije likvidator je dužan utvrditi stanje na poslovnom računu udruge, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja. U slučaju kad udruga ima dugovanja, likvidator je dužan objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi u roku od 30 dana od dana objave poziva, a za eventualna potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana. Preostalu imovinu likvidator će raspodijeliti u skladu s odredbom članka 53. Zakona o udrugama. Nakon raspodjele preostale imovine likvidator je dužan u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i Izvješće o provedenom likvidacijskom postupku. U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku 8 dana o tome obavijestiti nadležni sud prema sjedištu udruge radi pokretanja stečajnog postupka. Temeljem zaprimljenog izvješća o provedenom likvidacijskom postupku nadležni ured donosi Rješenje o brisanju udruge iz registra udruga, osim ako su utvrđeni dugovi udruge. Brisanjem iz registra udruga, udruga prestaje postojati.

Imovina zatvorene udruge

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu. Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama. Udruga koja je primila financijska sredstava iz javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena. Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.