Poslovni plan – smjernice i sadržaj

Smjernice za izradu poslovnog plana s poveznicama koje detaljno objašnjavaju financijski dio planiranja i sažetak poslovnog plana koji investitora mora  uvjeriti da imate dobru i održivu poslovnu ideju.

DATUM: 27.05.2018.

Poslovni plan predstavlja opis poslovne ideje, te mjera, ulaganja, resursa koji su potrebni za realizaciju posla. Često se koristi kao sredstvo komunikacije sa investitorima, bankarima, pa čak i donatorima. Najčešće se plan radi na 5 godina, ali to ovisi o djelatnosti za koju se planovi donose.

Sadržaj poslovnog plana

Prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj poslovni plan bi trebao sadržavati minimalno:

  1. Podatci o poduzetniku

1.1. O osobi poduzetnik

1.2. Procjena poduzetničke sposobnosti

  1. Polazište

2.1. Nastanak poduzetničke ideje

2.2. Razlozi osnivanja

2.3. Vizija i zadaća poduzetničkog pothvata

  1. Predmet poslovanja (proizvodi ili usluge)
  1. Tržišna opravdanost

4.1. Tržište nabave

4.2. Tržište prodaje

  1. Tehnološko-tehnički elementi poduhvata

5.1. Opis tehnologije

5.2. Struktura troškova

5.3. Struktura i broj zaposlenih

  1. Lokacija
  1. Zaštita okoline
  1. Financijski elementi pothvata

8.1. Investicije u osnovna sredstva

8.2. Proračun amortizacije

8.3. Kalkulacija cijene

8.4. Troškovi poslovanja

8.5. Investicije u obrtna sredstva

8.6. Izvori financiranja

8.7. Račun dobiti (dohotka)

8.8. Pokazatelji učinkovitosti

8.8.1. Financijski tok (primici i izdaci)

  1. Zaključak

Svaki poslovni plan mora početi sa naslovnicom, sadržajem i sažetkom poslovne ideje.

Sažetak poslovne ideje je vrlo važan dio poslovnog plana i najčešće se stavlja na početak poslovnog plana, a oblikuje se tek nakon kompletne izrade poslovnog plana. On bi trebao jasno sažeti cjelokupni poslovni plan – od poslovne ideje do konkurentnosti i potrebnih resursa te plana razvoja. Sažetak poslovnog plana investitora mora  uvjeriti da imate dobru i održivu poslovnu ideju.