Poslovne knjige, poticaji i zatvaranje kod paušalnih obrta

Paušalni obrtnici vode Obrazac KPR – Knjigu prometa i Obrazac PO-SD Izvješće o paušalnom dohotku koji se podnosi najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

DATUM: 30.05.2018.

Paušalni obrtnik je dužan za svoje usluge izdavati kupcu račun te u obrascu KPR – Knjiga prometa evidentirati izdavanje i naplatu računa. Iz navedenog proizlazi da je potrebno voditi jednostavni oblik knjigovodstva u kojem se evidentiraju samo primici, ne i izdaci te stoga nije potrebno skupljati račune dobavljača i slično.

Paušalni obrtnik može slobodno raspolagati novcima uplaćenima na žiro-račun i isplaćivati ih na vlastiti tekući račun, podizati gotovinu ili plaćati naloge trećim osobama.

Također, bez obzira posluje li paušalni obrtnik s gotovinom ili ne, obveznik je fiskalizacije. Ako ne naplaćuje svoje primitke u gotovini svejedno je dužan imati odluku o visini blagajničkog maksimuma kojom obrtnik određuje svotu blagajničkog maksimuma iznad kojega je dužan istu položiti na račun obrta i interni akt o fiskalizaciji kojim se donosi odluka o pravilima sljednosti numeričkih brojeva računa, poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima. Ako obrtnik naplaćuje primitke u gotovini mora nabaviti fiskalni certifikat i fiskalnu kasu te fiskalizirati sve gotovinske račune.

Poticaji za samozapošljavanje

Za detalje za svaki pojedini slučaj najbolje se obratiti savjetniku u Područnom uredu HZZa, jer sa savjetnikom se razrađuje Poslovni plan prije podnošenja Zahtjeva za poticaje. Odobrena sredstva mogu se iskoristiti za prihvatljive troškove definirane od HZZ-a samo za iznos bez PDV-a.

Visina potpore za otvaranje obrta iznosi do 55.000,00 kuna

Dokumentacija za predaju zahtjeva HZZ-u:

 • Zahtjev (propisani obrazac)
 • Poslovni plan s Troškovnikom (propisani obrazac)
 • Izjava o korištenju potpora male vrijednosti
 • Izjava o nepodmirenim obvezama
 • Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe
 • Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva

Nakon odobrenja zahtjeva potrebno je dostaviti dodatnu dokumentaciju u roku od 30 dana:

 • Dokaz o registraciji djelatnosti (preslika rješenja izdanog od strane nadležnog tijela o upisu u odgovarajući registar)
 • Presliku Prijave za upis u registar poreznih obveznika za obrte i samostalne djelatnosti
 • Dokaz o prijavi u radni odnos na puno radno vrijeme Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (preslika potvrđene tiskanice M1-P ili obrazac eM1-P)
 • Dokaz o otvorenom žiro-računu poslovnog subjekta s jasno vidljivim brojem računa
 • Obrazac 1 i obrazac 2 HZZ-a (dobiva se poštom uz rješenje)
 • Bjanko zadužnicu s potpisom dužnika (poslovni subjekt) s fizičkom osobom u svojstvu jamca platca (ovlašteni zastupnik kod trgovačkih društava; druga fizička osoba kod obrta i samostalnih djelatnosti, a ne vlasnik obrta), solemniziranu kod javnog bilježnika, na iznos do 100.000,00 kuna. Ako je iznos potpore jednak ili manji od 35.000 kuna može se dostaviti zadužnica s iznosom do 50.000 kuna. (Trošak solemnizacije snosi korisnik potpore.)

Više na: http://mjere.hr/mjere/potpore-za-samozaposljavanje/