Otkazan Poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

VAŽNA OBAVIJEST!

31. kolovoza 2018. – otkazan Poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

Obavještavamo prijavitelje i potencijalne prijavitelje na Poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, koda poziva KK.03.2.1.18., kako se Poziv danom 31. kolovoza 2018. godine otkazuje.

U obzir je uzeta činjenica da je Poziv zabilježio interes višestruko veći od raspoložive alokacije što je rezultiralo izuzetno kratkim vremenskim razmakom u zaprimanju projektnih prijedloga.

Prema podacima iz sustava eFondovi isti nije pokazivao znakove usporavanja te je registrirao sve pristigle prijave do privremene obustave Poziva. Iako je funkcionalnost vanjske infrastrukture i ostalih faktora na strani prijavitelja izvan nadležnosti sustava eFondovi, nadležna tijela uvažavaju zaprimljene informacije o poteškoćama koje su pojedini prijavitelji imali prilikom podnošenja te zbog velikog broja prijava u kratkom vremenu nije moguće sa sigurnošću reći da su svi imali jednaku mogućnost prijave čime je potencijalno narušeno načelo jednakog postupanja.

Obavještavamo prijavitelje kako će u razumnom roku od dana objave ove obavijesti biti otvoren novi poziv na dodjelu bespovratnih sredstava s većim iznosom financijske omotnice i dodatno prilagođenim uvjetima poziva.

_________________________________________________________________________________________

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je obavijest kako je dana 28. kolovoza 2018. iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga premašio 200% raspoložive alokacije Poziva, sukladno Uputama za prijavitelje, i obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga. Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga.

Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće.

Ova obustava traje do 11. ožujka 2019. godine.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na stranicama sustava efondovi stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

_________________________________________________________________________________________

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)”.

Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Ovim Pozivom financira se od 85% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća i do 65% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća. Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi: 

 • najniži iznos 80.000,00 HRK 
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK. 

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem osigurati: 

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva 
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga. 

Kombinacija financijskih instrumenata iz ESI fondova i bespovratnih sredstava iz ESI fondova nije dopuštena. 

Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju: 

 • izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje 
 • implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom 

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom  i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu. 

Prihvatljivi troškovi 

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima: 

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box9 softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…); 
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);
 • Troškovi za korištenje SaaS11 (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme (hardware12), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti, sukladno poglavlju 5.6 ovih UputaPri određivanju prihvatljivosti troškova, potrebno je uzeti u obzir Program de minimis i Pravilnik o prihvatljivosti izdataka. 

Rok za dostavu projektnih prijedloga

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine.Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od 28. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati. 

Projektni prijedlozi se obrađuju i ocjenjuju prema redoslijedu po kojem su predani, a istim redoslijedom se i donose Odluke o financiranju, ovisno o ishodu vrednovanja projektnih prijedloga, do iskorištenja raspoloživih sredstava.Prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog 

Natječajna dokumentacija i detalji natječaja dostupni su na sljedećoj poveznici efondovi