Kakve su perspektive poreza na dohodak i PDV-a kod zadruga u Hrvatskoj?

Stručnjaci odgovaraju

DATUM; 30.05.2018.

U suvremenoj zadružnoj teoriji kao bitna odrednica zadruge navodi se tzv. načelo istovjetnosti. Prema tom načelu, osobe koje ulažu u zadrugu vlastitu imovinu i zajednički upravljaju njome, ujedno su i njezini poslovni partneri (dobavljači, potrošači i sl.) ili radnici. Članak 31., stavak 7. Zakona o zadrugama propisuje da se zadružni ulog (osnovni ili dodatni) u pravilu unosi u novcu.

Ako se ulog unosi u stvarima ili pravima, novčanu vrijednost stvari ili prava procjenjuje sudski vještak. Unos zadružnog uloga radom člana za zadrugu nije predviđen kao mogućnost zakonom o zadrugama.

Rad za zadrugu koji bi se unio u dodatni zadružni ulog mogao bi biti izuzet od plaćanja poreza na dohodak i obveznih doprinosa do određenog iznosa. Taj iznos bi mogao biti vezan uz osnovni zadružni ulog tako da se dodatni zadružni ulog može unijeti radom do vrijednosti npr., peterostrukog osnovnog uloga uplaćenog u novcu, stvarima ili pravima.

Porez na dodanu vrijednost  – zadruge

Na transakcije između zadruge koja je u sustavu PDV-a i članova zadruge koji se nalaze u sustavu PDV-a moguće je uvesti prijenos porezne obveze za PDV (tzv. reverse charge) na kupca dobara ili usluga po modelu tuzemnih građevinskih radova na koje se primjenjuje ovakav postupak. U svojem izlaznom računu isporučitelj (zadruga ili član zadruge) neće iskazati obračunani PDV nego će kupac (zadruga ili član zadruge) iskazati samo neto-vrijednost radova, uz napomenu na računu „prijenos porezne obveze sukladno čl. X. st. X. Zakona o PDV-u“.

Primjer:

Obrt za dimnjačarske usluge ‘Y’ koji je član zadruge ‘A’ obavio je zadruzi ‘A’  dimnjačarske usluge kao podizvođač radova. Na računu izvršitelj usluge (obrt za dimnjačarske usluge ‘Y’) neće zaračunati PDV na ovu uslugu, jer porezna obveza prelazi na primatelja usluge – poreznog obveznika Zadrugu ‘A’. Primatelj usluge Zadruga ‘A’ će u poreznoj prijavi iskazati obvezu temeljem prijenosa porezne obveze, te pravo na pretporez u istom iznosu, ako naravno ima pravo na pretporez (obračunski će podmiriti tu obvezu).