OSNIVANJE UDRUGE: Od osnivačke skupštine do upisa u Registar

Za osnivanje udruge trebaju najmanje tri fizičke ili pravne osobe i procedura kroz koju vas vodimo – od Statuta do upisa u Registar.

DATUM: 15.12.2017.

Za osnivanje udruge potrebne su najmanje tri fizičke ili pravne osobe. Osnivač može biti domaća i strana fizička osoba, maloljetna osoba s navršenih 14 godina uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika, te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova također uz suglasnost skrbnika. Suglasnost se daje u pismenom obliku, a potpis zakonskog zastupnika ili skrbnika mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. U trenutku osnivanja udruge najmanje jedan osnivač mora biti punoljetan. Osoba ovlaštena za zastupanje udruge može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Statut udruge i osnivačka skupština

Da bi se udruga osnovala, osnivači moraju održati osnivačku skupštinu. Prije osnivačke skupštine moraju izraditi prijedlog Statuta koji se na osnivačkoj skupštini usvaja.

Prijedlog Statuta mora sadržavati:

 1. opće podatke o udruzi – naziv udruge, skraćeni naziv, sjedište, izgled pečata,
 2. svrhu udruge – koji su ciljevi, na kojim područjima udruga djeluje, o djelatnostima udruge kojima će se ostvarivati ciljevi,
 3. članstvo – tko sve može postati članom i na koji način, kategorije članstva (ako postoje), na koji način se vodi popis članova i tko ga vodi, prava i obveze članova, kako članstvo prestaje,
 4. način upravljanja udrugom – koja su tijela udruge, koje će biti obveze i ovlasti tijela, sastav tijela, kako će se sazivati sjednice i tko će ih sazivati, tko će predsjedavati sjednicama, način vođenja zapisnika sa sjednice, koliko članova mora biti prisutno da bi se donosile odluke na sjednicama, trajanje mandata tijela,
 5. način udruživanja u saveze, zajednice, mreže te ustrojstveni oblici (podružnice, ogranci),
 6. način stjecanja i raspolaganja imovinom, te postupak s imovinom u slučaju prestanka djelovanja udruge,
 7. financijsko poslovanje udruge,
 8. odgovornosti za obveze i štetu,
 9. nadzor nad radom udruge,
 10. način rješavanju sporova i sukoba interesa u udruzi,
 11. prestanak postojanja udruge,
 12. dodatna pitanja i problemi bitni za djelovanje udruge.

Kad je prijedlog Statuta usuglašen saziva se osnivačka skupština prije koje valja utvrditi dnevni red.
Osnivačka skupština mora donijeti sljedeće odluke: odrediti zapisničara, donijeti odluku o osnivanju udruge i usvajanju statuta, odluka o izboru u tijela upravljanja te izbor likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje udruge i konačno odluku o pokretanju postupka za upis u Registar udruga.

Zahtjev za upis u Registar udruga

Zahtjev za registraciju udruge podnosi se uredu državne uprave pri jedinici regionalne samouprave na čijem području se nalazi udruga. Ako je sjedište udruge na području Grada Zagreba to je gradski ured za opću upravu Grada Zagreba. Podnosi ga osoba ovlaštena za zastupanje udruge, a uz zahtjev treba platiti 70 kuna biljega.
Zahtjev za upis u Registar udruga se podnosi na propisanom obrascu dostupnom na stranicama Ministarstva uprave, te ga je moguće podnijeti i elektronički putem linka.

Zahtjev se podnosi u roku tri mjeseca od donošenja odluke o pokretanju postupka za upis u Registar udruga.

Dokumenti za upis u Registar udruga

 1. Zahtjev za upis u registar udruga Republike Hrvatske,
 2. zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
 3. odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga
 4. statut (dva primjerka),
 5. popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora,
 6. izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge,
 7. preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje,
 8. suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge (npr. udruge nositelja autorskog odnosno srodnih prava poput Hrvatskog društva skladatelja trebaju od Državnog Zavoda za intelektualno vlasništvo dobiti odobrenje za obavljanje predmetne djelatnosti ),
 9. ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, kada je osnivač udruge maloljetna osoba s navršenih 14 godina života ili punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova,
 10. ovjerena izjava fizičke osobe, ako se u naziv udruge unosi ime ili dio imena te osobe odnosno pristanak njezinih nasljednika,
 11. ovjerena suglasnost međunarodne organizacije, ako se u naziv udruge unosi njezin naziv ili znak.

Uz rješenje o upisu u Registar udruga dobit ćete ovjereni primjerak statuta i OIB. Ovi dokumenti trebat će vam za prijavu Državnom zavodu za statistiku i upis u Registar neprofitnih organizacija (RNO), a što su sljedeći nužni koraci za početak djelovanja udruge koju ste osnovali.