Osnivanje obrta i upis u Obrtni registar

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

DATUM: 30.05.2018.

Prije odlaska u nadležnu instituciju za osnivanje obrta potrebno je smisliti naziv obrta (tvrtku). Puni naziv obrta osim imena (tvrtke) obavezno sadržava još i ime i prezime obrtnika te sjedište, a može sadržavati i posebne oznake. Također, potrebno je odabrati i djelatnosti kojima će se obrt baviti iz popisa djelatnosti objavljenog u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Moguće je odabrati više djelatnosti ali se izabire i jedna glavna djelatnost kojom će se obrt pretežito baviti. Kod izbora djelatnosti važno je zvati da postoje slobodni, vezani i povlašteni obrti. Slobodni obrti moraju ispunjavati opće uvjete za obavljanje obrta: da ne postoji pravomoćna zabranu obavljanja određene djelatnosti i postoji pravo korištenja prostorom (ako je to potrebno). Kod vezanih obrta vlasnik, ili netko od radnika, mora imati stručnu osposobljenost, odgovarajuću stručnu spremu ili položen majstorski ispit. Povlašteni obrti moraju imati povlasticu. Uvjeti za vezane i povlaštene obrte objavljeni su u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima.

OR obrazac za upis u Obrtni registar

Sjedište obrta je mjesto u kojem se obavlja obrt. Ako se obrt obavlja u više mjesta, sjedište je u jednom od mjesta koje obrtnik odredi. Ako za obavljanje obrta nije potreban prostor, sjedište obrta je mjesto u kojem obrtnik ima prebivalište odnosno boravište. Da bi mogli početi obavljanje djelatnosti, ugostitelji, trgovci, prijevoznici i drugi obrtnici za koje je to posebnim propisima određeno, trebaju prije početka obavljanja obrta pribaviti rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za prostor odnosno koncesiju za obavljanje djelatnosti odnosno odobrenje za rad.

Osnivanje obrta vrši se u nadležnom županijskom uredu za gospodarstvo odnosno Gradskom uredu za gospodarstvo Grada Zagreba. Dokumentacija potrebna za osnivanje obrta je:

  • Prijava za upis u Obrtni registar (OR obrazac),
  • osobna iskaznica ili putovnica.

Troškovi osnivanja iznose ukupno 270,00 kuna.

Nakon izdavanja rješenja o registraciji obrta (Obrtnice) potrebno je izraditi pečat. U pečatu se obavezno nalaze naziv obrta i adresa. U pečat je moguće dodati i logo obrta a svakako preporučujemo da u pečat dodate i OIB obrta. Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu obrta u Obrtni registar.

U nekoj od poslovnih banaka nakon izrade pečata potrebno je otvoriti žiro-račun koji svaki obrt mora imati. Preporučljivo je uz osnovni paket žiro-računa imati i internet bankarstvo koje omogućuje brže i lakše poslovanje.