Minimalni tehnički uvjeti za djelatnost trgovine i ugostiteljstva

Ako obavljate djelatnost trgovine, bilo u trgovini ili webu, ili se bavite ugostiteljskom djelatnošću, trebate imati rješenje o zadovoljenju minimalnih tehničkih uvjeta.

Prije nego otvarate dućan ili iznajmljujete prostor za ugostiteljski objekt dobro je provjeriti koje minimalne tehničke uvjete prostor mora zadovoljiti kako bi mogli početi s radom. Mi vam nadalje dajemo najbitnije uvjete koje morate zadovoljiti, a detalje informacije možete dobiti u uredu državne uprave prema svom sjedištu.

Minimalni tehnički uvjeti za trgovinu

 • Građevina prodajnog objekta mora biti građevinski dovršena,
 • na vanjskoj strani građevine na vidljivom mjestu mora biti natpis s nazivom i sjedištem, a radno vrijeme jasno, čitljivo i vidljivo istaknuto na ulazu u prostor,
 • prostor ispred i ulaz mora biti siguran, nesmetan, uređen, osvijetljen, napravljen od materijala koji se lako čisti i održava,
 • izlazna vrata moraju biti najmanje 0,70 m široka,
 • najmanja visina prostora (od završne obrade poda do završne obrade stropa) iznosi 2,8m,
 • površina prodajnog objekta ne smije biti manja od 6m2, osim kioska (u kojem se ne priprema hrana) a koji ne može biti manji od 3,5m,
 • površina skladišta za trgovanje na veliko može biti i manja od 50m², ali ne manja od 25m² uz uvjet da je osigurano nesmetano kretanje i manipuliranje robom,
 • sanitarne prostorije posebno za žene i posebno za muškarce (svaka grupa treba imati najmanje jedan nužnik, a muška i pisoar) te odvojeni prostor s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom,
 • košarice za robu, kabine za presvlačenje, sprave za mjerenje i vaganje,
 • naplatni uređaj, obavijest „bez računa se ne računa“, obavijest o prigovoru potrošača,
 • sigurnost od požara i zaštita na radu (vatrogasni aparat, prva pomoć, naljepnice o izlazima).

Uz zahtjev za izdavanje rješenja potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku sudske registracije društva – rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe) ili dokaz o upisu u Upisnik sukladno posebnim propisima,
 • dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (vlasnički list, ugovor o zakupu),
 • dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem posebnih propisa:
  • uporabna dozvola izdana sukladno čl. 136., 182. ili 184. novog Zakona o gradnji.
  • akti i dokumenti sukladno čl. 175. st. 6. Zakona o gradnji (ako se objekt nalazi u povijesno kulturnim objektima, prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode)
  • izvješće o ispravnosti električnih instalacija, izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija i o ispravnosti plinskog trošila ako se nalazi u poslovnom prostoru te izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo

Ovisi o kategorizaciji objekta, potrebno je dostaviti minimalno sljedeću dokumentaciju:

 1. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe).
 2. Dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.).
 3. Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji.
 4. Prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) – za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline.
 5. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija.
 6. Izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije.
 7. Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija.
 8. Rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravstva.
 9. Izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela.
 10. Nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci.
 11. Dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara odnosno dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.

Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju izvođači radova).

Razvrstavanje ugostiteljskih objekata, minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati te način kategorizacije ugostiteljskih objekata regulirani su Pravilnikom Ministarstva pomorstva, prometa i veza.