Kojim se vrstama gospodarskih djelatnosti udruge mogu baviti i je li to ograničeno?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Teško je pobrojati sve gospodarske djelatnosti koje udruga smije obavljati i koje joj mogu donijeti prihod. Pri određivanju dopuštenih gospodarskih djelatnosti valja poći od načela da je udruzi dopušteno obavljati sve djelatnosti koje su utvrđene statutom udruge, osim onih koje su zakonom izričito zabranjene. U praksi se primjenjuje načelo da je udrugama dopušteno obavljati one gospodarske djelatnosti koje su kao dopuštene izričito utvrđene posebnim propisima. Stoga, za svaku konkretnu gospodarsku djelatnost treba razmotriti odgovarajući materijalni propis (npr. za djelatnost trgovine Zakon o trgovini, itd.) a nakon toga procijeniti je li konkretna djelatnost izričito dopuštena ili zabranjena, pa ako nije zabranjena utvrditi pod kojim uvjetima takvu djelatnost može obavljati udruga.

Prodaja proizvoda

Udruge se pri prodaji proizvoda moraju ponašati kao poslovni subjekti te ispunjavati minimalne tehničke uvjete.

Uvedena je i iznimka od primjene odredbi Zakona o trgovini koja se odnosi na ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta kada se radi o prodaji koju pravne osobe (udruge, zadruge, ustanove i sl.) obavljaju u okviru svoje redovne djelatnosti. To znači da u navedenom slučaju ne postoji obveza ishođenja rješenja nadležnog tijela o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta.

Edukacije i radionice

Udruge mogu održavati naplatne tečajeve, jer obavljanje takve djelatnosti nije zabranjeno. Međutim, polaznike tečaja potrebno je unaprijed upozoriti da potvrda o uspješno okončanom tečaju (diploma, svjedodžba i sl.) nije javna isprava, već da se radi o tečaju i ispravi internog značaja. Osim toga, ostvareni prihod je potrebno knjigovodstveno prikazati i platiti odgovarajući porez. Ako registracijsko tijelo osporava ovakav pravni stav, potrebno je zatražiti pojašnjenje o tome na kojim argumentima ono temelji svoje pravno mišljenje.

Prodaja proizvedene i/ili donirane robe

Iako prema Zakonu o trgovini nisu trgovci, djelatnost trgovine mogu obavljati udruge registrirane sukladno odredbama Zakona o udrugama ako im namjera nije stjecanje dobiti odnosno mogu prodavati samo vlastite proizvode na način određen člankom 10. stavkom 1. postavkom 2., 3., 4., 9. i 13. Zakona o trgovini, dakle izvan prodavaonica.

Udruga kao neprofitna organizacija može prodavati robu iz donacija i poklonjenu robu za koju ne pruža nikakvu protuuslugu davateljima te se takva roba može tretirati kao vlastiti proizvod, ali ne može prodavati robu za koju dio naknade mora isplatiti donatoru.

Za obavljanje prodaje predmeta koji nisu proizvod udruge ili na način koji nije propisan Zakonom o trgovini potrebno je zadovoljiti odredbe članka 4. navedenog Zakona te registrirati udrugu kao trgovačko društvo odnosno obrt čija je djelatnost kupnja i prodaja robe.

Posluživanje jela i pića

Odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15) te njegovim provedbenim propisima definirano je što se smatra ugostiteljskom djelatnošću te pod kojim uvjetima i na koji način se ista može obavljati. Prema članku 5., stavku 2. navedenog Zakona, ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati sljedeće udruge:

  • Hrvatski ferijalni i hostelski savez
  • Hrvatski planinarski savez i njegove članice
  • lovačke udruge
  • ribičke udruge
  • udruge pripadnika nacionalnih manjina
  • Savez izviđača Hrvatske
  • Hrvatska glazbena mladež u objektima Međunarodnog kulturnog centra u Grožnjanu
  • amaterske sportske udruge.

Ove udruge nisu dužne (niti mogu) registrirati djelatnost ugostiteljstva, te nemaju obvezu od nadležnog upravnog tijela ishoditi rješenje da prostorija odnosno prostor u kojem se priprema i uslužuje dopuštena hrana, piće i napitci udovoljava propisanim uvjetima. Međutim, takve udruge ne smiju usluživati alkoholna pića svojim članovima i zaposlenicima, te ne smiju usluživali jela, pića i napitke osobama koje nisu članovi udruge ili zaposlenici te udruge.

Iznimno, odredbom članka 12. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, omogućeno je udrugama da mogu, kao sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organiziraju turističke zajednice i jedinice lokalne samouprave (općina/grad) na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića, napitaka i slastica i drugih osobama, uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta.