Koje su prednosti etične banke?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

U etičnoj banci odnos prema korisnicima često je oblik partnerstva. Vrijednosti društvenih i ekoloških učinaka za etičnu su banku od ključne važnosti i nerazdvojive od vrijednosti ekonomskog učinka. Zbog toga se u etičnoj banci ekonomska procjena projekata provodi  s procjenom društvenih i ekoloških učinaka na temelju podrobne liste kriterija. U etičnoj banci barem 90 posto financiranja usmjereno je prema društvima i organizacijama koje zadovoljavaju i ekonomske i društvene i ekološke kriterije.

Prednosti etične banke naspram klasičnih komercijalnih banaka su brojne, a izdvajamo ih nekoliko:

  1. Ljudi su ispred profita – Etična banka u osnivanju razvojna je banka koja sa svojim članovima želi stvarati dodanu vrijednost potičući ih na racionalno korištenje resursa i dugoročno planiranje, a ne na nekontrolirano i neodrživo zaduživanje.
  2. Financiranje dugoročno održivih projekata – Etična banka financirat će projekte sukladno društvenim, etičkim i ekološkim standardima poput financiranja socijalnog i ekološki orijentiranog stambenog zbrinjavanja, organske poljoprivredne proizvodnje, obnovljivih energetskih izvora, tehnoloških inovacija te malog gospodarstva…
  3. Smanjeni troškovi usluga – Principi djelovanja etične banke temelje se na poticanju lokalne ekonomije, čime se podiže vrijednost domaće valute. Cilj nam je poslovati po principima solidarnosti između deponenata i zajmotražitelja u obliku nižih kamatnih stopa te orijentiranost na lokalno i regionalno tržište. Kamatne stope će se kretati do maksimalnih 4 posto, bez troškova usluga otvaranja i korištenja bankovnih računa, internetskog i mobilnog bankarstva te transakcija u domaćem platnom prometu.
  4. Demokratski i transparentno – Etična banka bit će u stopostotnom vlasništvu svojih članova, fizičkih i pravnih osoba, od kojih svaki ima jednako pravo glasa. Sve strateške odluke donose se demokratskim glasovanjem, a svi financijski tokovi i distribucija novca su transparentni.