Knjiženje prijenosa sredstava projektnim partnerima

Ministarstvo financija je na svojim stranicama objavilo tumačenje knjiženja prijenosa sredstava projektnim partnerima.

U cijelosti prenosimo uputu:

Upit: Neprofitna organizacija u provedbi ima pet EU projekata u kojima kroz projektne aktivnosti nastoji osigurati sredstva za promicanje gospodarstva. Kao nositelj tih projekata, primljena EU sredstva u vrijednosti desetak milijuna kuna prosljeđuje partnerima u projektima. Kako se radi o značajnim iznosima, pojavila se dvojba o
načinu priznavanja ukupnih prihoda i rashoda u poslovnim knjigama te iskazivanja istih u financijskim izvještajima i financijskom planu neprofitne organizacije. Neprofitna organizacija traži da Ministarstvo razmotri mogućnost izuzimanja evidentiranja navedenih transfera sukladno članku 43. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i
Računskom planu na način da se navedena sredstva ne evidentiraju kroz prihode i rashode poslovanja, već kao obveza za primljene predujmove i potraživanja za dane predujmove.
Odgovor: U projektima financiranim iz sredstava EU često sudjeluje više partnera, a sredstva se u pravilu uplaćuju na račun nositelja projekta. Uzimajući u obzir odgovornost nositelja EU projekta, mišljenja smo da se prijenos sredstava drugim sudionicima u EU projektu mora iskazati u cijelosti kroz prihode i rashode. Stoga nositelj
projekta po primitku EU sredstava, u svojim poslovnim knjigama treba evidentirati ukupan prihod na računima podskupine 355 Ostali prihodi od donacija, a prijenos ugovorenog dijela sredstava partnerima na projektu na računima podskupine 451 Tekuće donacije ili 452 Kapitalne donacije, sukladno postojećem računskom planu za
neprofitno računovodstvo. Navedeno znači da Komora kao nositelj projekta u svojim poslovnim knjigama, ali i u financijskom planu, mora evidentirati sredstva iz EU projekata kroz prihode i rashode poslovanja.