Kako osnovati zadrugu?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 12.01.2018.

Zadruga je poseban pravni oblik poslovanja definiran Zakonom o zadrugama kao dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njegovi članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem usluga zadruge, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese te ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana.

Član zadruge može neposredno sudjelovati u radu zadruge, poslovati putem nje ili koristiti njezine usluge u svrhu ostvarenja ciljeva zbog kojih je osnovana.

Zadruga i njeni članovi neodvojiv su i jedinstveni gospodarski subjekt čiji razvoj i uspješnost poslovanja te dugoročna održivost ovisi o angažmanu i radu svih njenih članova. Zadruga je u svojim načelima idealan oblik društvenog poduzetništva jer je njezina svrha ostvarivanje i promicanje gospodarskih interesa svih članova, a ne isključivo stjecanje profita. Zadrugama je fokus poboljšanje rezultata svakog zadrugara što posljedično utječe i na ukupan rezultat poslovanja.

Tko i kako može osnovati zadrugu

Zadrugu može osnovati najmanje sedam poslovno sposobnih fizičkih ili pravnih osoba. Svaka unosi osnovni članski ulog koji ne može biti manji od 1.000 kuna.

Osnivači prije moraju dogovoriti način poslovanja, aktivnosti i ciljeve zadruge, izraditi pravila koja definiraju detalje načina rada, a usvajaju se na osnivačkoj skupštini, definirati vrste članstva, poslovanje na koje će se zadruga fokusirati te napraviti poslovni plan u svrhu jasnije i bolje slike budućnosti poslovanja zadruge.

Kad dogovore osnovne djelatnosti zadruge i kako će urediti međusobne odnose, osnivači sazivaju osnivačku skupštinu zadruge na kojoj će donijeti osnivački i temeljni opći akt zadruge te izabrati tijela. Zadrugari pravila mogu sastaviti sami prema predlošku Hrvatskog saveza zadruga.

Osnivačka skupština zadruge

Skupštinu čine svi osnivači, a kasnije i svi članovi zadruge. O tijeku osnivačke skupštine treba voditi zapisnik u kojem se svaka odluka posebno izdvaja. Sve važne odluke moraju imati posebnu točku dnevnog reda. Odluke se ne mogu donositi pod točkom razno.

Uobičajeni dnevni red osnivačke skupštine uključuje:

  1. Biranje zapisničara
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Biranje Predsjednika skupštine zadruge
  4. Donošenje pravila zadruge
  5. Izbor upravitelja zadruge
  6. Donošenje odluke o roku uplate i iznosu članskog uloga
  7. Razno

Ako zadruga ima 20 i više članova mora imati i Nadzorni odbor, definirati ga kao tijelo zadruge i na skupštini imenovati članove, predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Ovjeravanje dokumentacije zadruge

Nakon osnivačke skupštine javnom bilježniku trebaju doći osobno svi osnivači s važećim identifikacijskim dokumentom – osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Javni bilježnik može osloboditi stranku plaćanja javnobilježničke nagrade i troškova uz predočenje odgovarajućih isprava, ako se radi o socijalno ugroženoj osobi, žrtvama ili invalidima domovinskog rata.

Uplata članskih uloga zadruge

S ovjerenim Pravilima zadruge osnivači odlaze u bilo koju komercijalnu banku gdje otvaraju  takozvani prolazni račun na koji svaki zadrugar uplaćuje članski ulog. Banka izdaje Potvrdu o uplati koju treba priložiti prijavi na Trgovački sud.

Svi zadrugari ulažu u zadrugu jednake članske uloge koji, osim u novcu, mogu biti u stvarima i pravima izraženim u kunskoj protuvrijednosti. Rok uplate određuju Pravila zadruge. Kod ulaganja stvari i prava njihovu novčanu vrijednost procjenjuje sudski vještak.

Prijava zadruge u registar trgovačkog suda

Potvrdu o uplati članskog uloga upravitelj donosi javnom bilježniku koji ju prilaže prijavi na Trgovački sud. Zadruga se prijavljuje na Trgovačkom sudu kojem pripada prema svom sjedištu. Na službenim stranicama Ministarstva pravosuđa možete pronaći popis Trgovačkih sudova s adresama, telefonima i web adresama.

Kod prijave na trgovački sud prilažu se svi dokumenti koje je ovjerio javni bilježnik te dodatno dokaz o uplati članskih uloga, dokaz o uplati pristojbe za upis osnivanja subjekta, dokaz o uplati troškova za oglas u Narodnim novinama.

Ako je prijava uredna i s prilozima sadrži sve potrebno za upis, sud će donijeti rješenje o upisu u sudski registar. Time zadruga stječe svojstvo pravne osobe i od dana upisa u sudski registar može sudjelovati u pravnom prometu. Kao prilog rješenju, zadruga dobiva i obavijest o OIB-u.

Više informacija o zadrugama i njihovom poslovanju pronađite na stranicama Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo

Navedeni koraci početak su osnivanja zadruge, no prije sklapanja prvog posla potrebno je ispuniti i druge zakonske uvjete.