Jednostavna javna nabava

Jednostavna javna nabava je nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000 kuna.

DATUM: 16.03.2018.

Zakonom je definirano da pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje Naručitelj internim Općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Opća načela javne nabave prema Ugovoru o funkcioniranju Europske unije:

  • Sloboda kretanja robe – između država članica EU zabranjena su količinska ograničenja uvoza i izvoza, na snazi je zabrana uvoznih i izvoznih carina te svih davanja s istovrsnim učinkom, donesena je zajednička carinska tarifa u njihovim odnosima s trećim zemljama;
  • Sloboda poslovnog nastana – pravo pokretanja i obavljanja djelatnosti kao samozaposlene osobe te pravo osnivanja i upravljanja poduzećima državljana jedne države članice na državnom području druge države članice;
  • Sloboda pružanja usluga – sloboda pružanja usluga unutar EU u odnosu na državljane država članica s poslovnim nastanom u državi članici koja nije država osobe kojoj su usluge namijenjene.

Direktive o javnoj nabavi (2014/24/EU i 2004/25/EU)  u praksi se ne bave onime što se kupuje već načinom na koji se kupuje. Javna nabava se mora provoditi tako da osigura tretiranje Ponuditelja bez diskriminacije, uz poštivanje načela jednakog tretmana te uz osiguranje transparentnosti cijelog postupka javne nabave.

Postupci javne nabave

Postupci jednostavne nabave se mogu objavljivati u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN). Svi potencijalni ponuditelji mogu pregledati objave jednostavnih nabava te preuzimati dokumentaciju ako ju je Naručitelj priložio uz objavu.

Prema statističkom izvješću o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu najveći udio bagatelne nabave odnosio se na nabavu usluga, 41,64%; no ne zaostaje ni nabava robe sa 38,55%.

Naručitelj je obavezan Opći akt o jednostavnoj nabavi te sve njegove kasnije promjene objaviti na svojim internetskim stranicama.Također, naručitelj je obavezan u Plan nabave staviti i jednostavnu nabavu procijenjene vrijednosti veće od 20.000 kuna.

U Općem aktu Naručitelj definira postupak pokretanja jednostavne nabave, specificira se dokumentacija o nabavi, kriteriji za odabir kvalitetnog ponuditelja i sl. a sve sukladno internim pragovima koji moraju biti manji od 200.000 odnosno 500.000 kuna. Tako primjerice Naručitelj može definirati neki prag do kojeg nije potrebno provoditi nabavu odnosno slati poziv na dostavu ponuda već se Ponuditelj odabire temeljem istraživanja tržišta i slanjem interne narudžbenice. U provedbi postupaka jednostavne nabave osim Općeg akta Naručitelj je obavezan primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte kao i interne akte organizacije.