Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora u gradu Zagrebu

Grad Zgreb raspisao je Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora u gradu Zagrebu.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:

Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

Neće se razmatrati ponude:

fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenihdospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknadaza korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom,reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare;

fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodiMinistarstvo financija – Porezna uprava;

pravnih osoba koje nisu solventne;

fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

Način podnošenja prijave i rok za prijavu

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se do 22.listopada 2018. godine u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA – NE OTVARATI“na adresu: GRAD ZAGREB
POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA
putem :Gradskog ureda za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada

Odjela za poslovni prostor i poslove zakupa
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, prizemlje šalter 1.