Izvješća, ugovori i potvrde o volontiranju

Kad je obavezno potpisati ugovor o volontiranju, Potvrda o kompetencijama i aplikacija za obavezno godišnje izvješće organizatora volontiranja.

DATUM: 28.01.2018.

Ugovor o volontiranju uređuje međusobna prava i obveze te specifičnosti pojedinačne volonterske aktivnosti ili pružanje određene volonterske usluge. Ugovor o volontiranju zaključuje se usmeno ili u pisanom obliku.

Zaključivanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku obvezno je u slučajevima:

 • volontiranja povezanog s povećanim rizicima za život i zdravlje volontera,
 • volontiranja stranih državljana u Republici Hrvatskoj,
 • volontiranja državljana Republike Hrvatske u inozemstvu, a koje organiziraju ili suorganiziraju organizatori volontiranja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 • dugotrajnog volontiranja,
 • volontiranja s djecom, osobama s invaliditetom, starim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti,
 • kad volonterka ili volonter to zahtijeva.

Ugovor o volontiranju

Bitni sastojci ugovora o volontiranju su podaci o:

 • ugovornim stranama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu,
 • mjestu volontiranja i vremenu trajanja volontiranja,
 • volonterskim aktivnostima ili uslugama koje će obavljati,
 • pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja,
 • osobnoj sigurnosti volontera tijekom volontiranja u skladu s odredbama Zakona o volonterstvu,
 • načinu osiguravanja ugovorenih prava volontera,
 • načinima prestanka ugovora o volontiranju.

Potvrda o kompetencijama

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je dokument kojim se potvrđuje sudjelovanje volontera ili volonterke u aktivnostima i zadacima opisanima u potvrdi uz napomenu što je volonter naučio i koje vještine je razvio tijekom volontiranja. Organizator volontiranja potvrdu može izdati na zahtjev samo volonterima u dugoročnom volonterskom angažmanu, odnosno onima koji su volontirali redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida.

Potvrda o volontiranju sadrži:

 • osobne podatke o volonterki ili volonteru,
 • podatke o vremenu volontiranja,
 • podatke o edukaciji,
 • kratak opis volonterskih aktivnosti,
 • ostale specifičnosti pojedinog oblika volontiranja,
 • potpis volonterke ili volontera,
 • potpis osobe ovlaštene za zastupanje organizatora volontiranja te
 • pečat organizatora volontiranja kojima se jamči točnost navedenih podataka.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izradilo je primjer Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje  te vodič za popunjavanje potvrde.

Organizator volontiranja može izdavati iskaznice, knjižice i druge dokumente radi dokazivanja volonterskog statusa, a koji se mogu smatrati potvrdom o volontiranju ako sadrže podatke i elemente propisane Zakonom o volonterstvu. Udruge i volonteri mogu kupiti volonterske knjižice u lokalnim volonterskim centrima.

Izvješće organizatora volontiranja

Sve udruge organizatori volontiranja dužne su jednom godišnje podnijeti izvješće Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Izvješće se odnosi na vremensko razdoblje od jedne godine, od 01. siječnja do 31. prosinca. Izvješće podnosi svaki organizator volontiranja koji je u izvještajnom razdoblju organizirao volontiranje, a dostavlja se do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Obrazac izvješća sadrži:

 • opće podatke o organizatoru volontiranja,
 • evidenciju volontera (ukupan broj volontera, spol i dob volontera, da li su državljani RH ili stranci),
 • podatke o vrsti aktivnosti/usluga u koju su volonteri bili uključeni u izvještajnom razdoblju.

Podaci koje organizator volontiranja navodi u Izvještaju predstavljaju dio službene evidencije koju vodi. Organizator volontiranja mora tokom godine voditi Dnevnik volontiranja i podatke iz Dnevnika unosi u obrazac koji podnosi Ministarstvu.

Izvješće se dostavlja elektronski, putem aplikacije koja se nalazi na stranici http://volonteri.mspm.hr.