Izrada strateškog plana

Koraci u izradi strateškog plana s linkovima na priručnike koji u tome mogu pomoći.

Strateški plan odlikuju dugoročniji ciljevi i aktivnosti kojima će se nastojati ostvariti vizija i misija organizacije.

Koraci u izradi strateškog plana

  1. Definiranje misije i vizije organizacije
  2. Analiza trenutne situacije – SWOT i PESTLE analize
  3. Definiranje strateških ciljeva
  4. Definiranje operativnih ciljeva
  5. Definiranje troškova
  6. Definiranje indikatora za praćenje i evaluaciju
  7. Definiranje akcijskog plana (trogodišnjeg i detaljno za prvu godinu)

Prvi korak u izradi strateškog plana je definiranje što organizacija jest i čemu teži. Vizija prikazuje savršen svijet u kojem organizacija želi biti, a misija govori o tome kako će organizacija ostvariti svoju viziju tj. definira svoju svrhu postojanja.

Nakon definiranja što ćemo raditi moramo analizirati naše dosadašnje poslovanje/djelovanje, naše korisnike i okruženje u kojem se nalazimo. SWOT analiza nam pomaže otkriti naše snage i slabosti, te prilike i prijetnje iz vanjskog okruženja. PESTLE analiza proširuje našu SWOT analizu u prilikama i prijetnjama te definira da bi se vanjsko okruženje trebalo analizirati na sljedećim područjima: političkim, ekonomskim, socijalnim, tehnološkim, pravnim i okolišnim.

Strateškim planom bi trebali iskoristiti naše snage kako bi iskoristili prilike u okruženju i minimalizirali prijetnje. Potrebno je biti realan u ostvarenju ciljeve, pa tako odaberite 2-3 prioritetna strateška cilja s kojima ćete se baviti u jednog godini.

Imajte na umu da svi ciljevi moraju biti SMART:

S – Specific (Specifičan) M – Measurable (Mjerljiv) A – Achievable (Ostvariv) R – Realistic (Realan u odnosu na resurse) T – Time bound (Vremenski ograničen).

Akcijski plan i troškovi

Nakon definiranja strateških ciljeva potrebno je detaljizirati operativne ciljeve kojima će se postići strateški ciljevi i vaša misija i vizija te definirati okvirne troškove za ostvarenje tih ciljeva. I nakon toga operativnim ciljevima se pridodaju aktivnosti, rokovi i odgovorne osobe kojima će se ciljevi ostvariti (akcijski plan). Radite detaljni akcijski plan za prvu godinu, pa nakon analize ostvarenja akcijskog plana možete napraviti detaljniji plan za narednu godinu.

Kako bi se ciljevi mogli pratiti potrebno je definirati jasne mjerljive pokazatelje koji će se pratiti za ostvarenje cilja. S obzirom na turbulentno okruženje poželjno je svake godine napraviti reviziju strateškog plana i izmjenu pojedinih aktivnosti ili ciljeva s obzirom na trenutnu situaciju u kojoj se organizacija nalazi.

Priručnik za izradu strateškog plana možete pronaći: