Isplata drugog dohotka nerezidentima (autorski ugovor i ugovor o djelu)

Nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u RH ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.

DATUM: 03.11.2017.

Svi nerezidenti koji u RH ostvaruju primitak po osnovi drugog dohotka moraju imati OIB prije podmirivanja doprinosa te poreza na drugi dohodak. Zahtjev za dodjelu OIB-a nerezidentu podnosi isplatitelj drugog dohotka koji je u ovom slučaju opunomoćenik nerezidenta.

Oporezivanje primitaka nerezidenata

Kako će se oporezivati primici nerezidenata ovisi o tome ima li Hrvatska s državom rezidentnosti toga poreznog obveznika sklopljen:

  • Međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i
  • Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju (sklopljeni s Australijom, BiH, Crnom Gorom, Makedonijom, Turskom,
  • Srbijom, Kanadom i Quebekom)
  • Ili su u primjeni Propisi EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (odnosi se na zemlje EU-a, Island, Norvešku, Lihtenštajn i Švicarsku)

Ulaskom Hrvatske u EU, primjenjuju se uredbe EU-a za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti kako bi se spriječilo da se na fizičke osobe koje se kreću unutar EU-a istodobno primjenjuje zakonodavstvo dvije ili više država članica EU-a. To znači, ako je Hrvatska sklopila Međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s državom rezidentnosti primatelja drugog dohotka, tada je isplatitelj obvezan primijeniti odredbe tog ugovora.

Obračun doprinosa nerezidenta

Kako mu isplatitelj ne bi obračunao i isplatio doprinose na honorar nerezident mora pribaviti sljedeće potvrde:

  • Potvrda A1(o socijalnom osiguranju za države članice EU-a i Island, Norvešku, Lihtenštajn i Švicarsku),
  • Potvrda o socijalnom osiguranju osobe (iz države s kojom RH primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju).

Potvrde nerezidenti moraju izvaditi u svojim državama, u institucijama nadležnim za njihovo izdavanje. Na dan isplate primitka potvrde ne smiju biti starije od šest mjeseci.

Obračun poreza na dohodak

Kod isplata honorara nerezidentu se obračunava samo porez na dohodak, bez prireza. Prije toga treba utvrditi ima li RH s državom rezidentnosti sklopljen Međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kako bi se utvrdila stopa oporezivanja honorara ili obračun poreza u državi rezidentnosti.

Kod primjene stope oporezivanja iz treba ishoditi:
Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u RH, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između RH i __________________________.

Zahtjev trebaju ovjeriti nadležni inozemni ured i PU države rezidentnosti, a podnosi se za svaku isplatu. Kod učestalih mjesečnih isplata ovjereni zahtjev podnosi se pri prvoj isplati i ponovo svakih šest mjeseci. Zahtjev se sastoji od četiri primjerka, a jedan ovjereni primjerak dostavlja se PU pri isplati honorara. Ako u trenu isplate, isplatitelj honorara nema ovjeren Zahtjev obvezan je prilikom isplate obračunati porez po odredbama tuzemnog zakona. U tom slučaju nerezident u roku od tri godine od isteka godine u kojoj je isplaćen honorar mora PU dostaviti Zahtjev za povrat više plaćenog poreza kako bi ostvario pravo povrata.

Ako se kod isplate autorskog honorara primjenjuje stopa oporezivanja definirana Međunarodnim ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, isplatitelj nema pravo pri obračunu koristiti olakšicu (neoporezivi iznos primitka od 30%, za umjetničke honorare 55%).

Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj prilikom svake isplate i istodobno s isplatom. Na isti način isplatitelj obračunava i obustavlja predujam poreza na dohodak koji ostvare nerezidenti obavljanjem djelatnosti iz članka 29. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak.

Kod zemlja s kojima je ugovorena stopa 0%, nerezident je obvezan pribaviti (certifikat) potvrdu o rezidentnosti u toj zemlji.