Evidencija zadruga i zadruge u RNO

Nakon dobivanja rješenja o osnivanju ovlaštena osoba Zadruge treba ispuniti i poslati nekoliko obrazaca – evidencijski list i zahtjev za upis u Registar neprofitnih organizacija ako zadruga nije osnovana u svrhu stjecanja dobiti.

DATUM: 30.05.2018.

Zadruga u roku od 15 dana nakon dobivenog rješenja o osnivanju treba Hrvatskom centru za zadružno poduzetništvo dostaviti ispunjen Evidencijski list zadruge za Evidenciju zadruga i zadružnih saveza. Evidencijski list zadruge je dio Pravilnika o evidenciji zadruga i zadružnih saveza (Narodne novine, broj 95/14.).

Evidencija zadruga i zadružnih saveza se sastoji od evidencijskih listova zadruga i zadružnih saveza te prateće dokumentacije. Evidencijski list se vodi u elektroničkom obliku kroz računalni program za vođenje evidencije zadruga i zadružnih saveza te u pisanom obliku u registarskim ulošcima.

Prateća dokumentacija podrazumijeva: presliku rješenja o upisu u sudski registar i svaku daljnju izmjenu u sudskom registru te obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema važećoj Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Izvod iz Evidencije zadruga i zadružnih saveza je javno dostupan na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo. Evidencijske liste s pratećom dokumentacijom može dostaviti osobno u ured Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo u Zagrebu, Amruševa 8/1., poslati poštom ili e-mailom: evidencija@zadruge.coop.

Osobe ovlaštene za zastupanje Zadruge odgovorne su za istinitost dostavljenih podataka kao i za ažurno obavještavanje Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo o svim eventualnim promjenama koje je potrebno evidentirati u bazi.

Upis zadruge u registar neprofitnih organizacija

Ako zadruga svojim poslovnim planom može dokazati da je neprofitna organizacija odnosno da samo dio svojih prihoda ostvaruje iz gospodarskih djelatnosti dok većinski dio ostvaruje iz projekata, donacija i neprofitnih aktivnosti, može zatražiti upis u Registar neprofitnih organizacija.

Registar neprofitnih organizacija, vodi Ministarstvo financija, a predstavlja središnji izvor podataka o neprofitnoj organizaciji potrebnih za utvrđivanje i praćenje obveze sastavljanja i podnošenja financijskih izvještaja, utvrđivanja financijskog položaja i poslovanja te namjenskog korištenja sredstva proračuna. Vodi se u elektroničkom obliku i dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva.

Sve neprofitne organizacije obvezne su upisati se u Registar neprofitnih organizacija na temelju prijave dostavljene Ministarstvu financija najkasnije 60 dana od upisa u matični registar. Pod matičnim registrom smatra se odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj u koji je neprofitna organizacija upisana prilikom osnivanja. Upis u Registar neprofitnih organizacija uvjet je za dobivanje sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora.

RNO Obrazac nalazi se na linku te se ispunjen i ovjeren dostavlja poštom na adresu: Ministarstvo financija, Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb.

Po isteku roka za dostavu Obrasca RNO, putem kojeg se neprofitne organizacije prijavljuju u Registar, Ministarstvo financija je utvrdilo kako većina neprofitnih organizacija nije izvršila svoju obvezu, što je vjerojatno posljedica neobaviještenosti i nedovoljnog praćenja propisa.

Unos, promjena i brisanje zadruge iz registra neprofitnih

U slučaju bilo kakvih promjena neprofitna organizacija obvezna je dostaviti Ministarstvu financija promjenu podataka podnošenjem prijave za upis promjene u roku od sedam radnih dana od upisa promjene u matični registar, a ako se promjena ne upisuje u matični registar, u roku od 30 radnih dana od nastanka promjene.

Uvjete i način brisanja neprofitne organizacije iz Registra neprofitnih organizacija propisuje Ministar financija pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija. Neprofitna organizacija briše se iz Registra neprofitnih organizacija brisanjem iz matičnog registra. Obavijest o brisanju iz matičnog registra Ministarstvu financija dostavlja voditelj odgovarajućeg registra po službenoj dužnosti najkasnije 30 dana od dana nastanka promjene.