Evidencija o radnom vremenu radnika

Neprofitna organizacija obvezna je voditi evidenciju radnog vremena zaposlenih radnika po razdobljima za isplatu plaća i prema Pravilniku.

DATUM: 09.01.2018.

Obveza vođenja evidencije o radnom vremenu radnika propisana je Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Može se voditi elektronski ili u pisanom obliku. Oblik nije propisan, ali mora sadržavati sve podatke propisane Pravilnikom.

Evidencija o radnom vremenu mora se voditi po razdobljima za isplatu plaća i obračunske liste plaća moraju odgovarati satnici na listama evidencije o radnom vremenu. Poslodavac je dužan popuniti evidenciju najkasnije sedmog dana od dana za koji se podaci popunjavanju, a radnik ima pravo uvida u evidenciju.

Poslodavac može zadužiti radnika za redovito vođenje i dostavljanje evidencije o radnom vremenu ali ju je obvezan kontrolirati. Poslodavac mora čuvati evidenciju o radnom vremenu radnika šest godina, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor za koji bi mogle biti relevantne i evidencije (za ostvarivanja prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom) dužan je čuvati ih do pravomoćnog okončanja toga spora.

 

Obavezni podaci o radnom vremenu

Evidencija o radnom vremenu sadrži najmanje sljedeće podatke:

 1. ime i prezime radnika,
 2. datum u mjesecu,
 3. početak rada,
 4. završetak rada,
 5. vrijeme i sate zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran,
 6. ukupno dnevno radno vrijeme,
 7. sate terenskog rada,
 8. sate pripravnosti,
 9. vrijeme nenazočnosti na radu:
 • sate korištenja odmora (dnevnog, tjednog i godišnjeg),
 • neradne dane i blagdane utvrđene posebnim propisom,
 • sate spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad,
 • sate plaćenih dopusta,
 • sate nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena po zahtjevu radnika,
 • sate nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik svojom krivnjom ne obavlja ugovorene poslove,
 • sate provedene u štrajku,
 • sate isključenja s rada (lockout).

Osim gore navedenih podataka, poslodavac mora voditi i posebne podatke o radnom vremenu od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom (sate rada noću, prekovremeni rad, smjenski rad, dvokratni rad, rad u dane blagdana ili neradnih dana utvrđenih posebnim propisom i slično).

Evidencija za radnika na izdvojenom mjestu rada

Poslodavac je dužan voditi evidenciju o radnom vremenu i za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom mjestu rada, a mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

 1. ime i prezime radnika,
 2. datum u mjesecu,
 3. ukupno dnevno radno vrijeme,
 4. sate terenskog rada,
 5. sate pripravnosti,
 6. vrijeme nenazočnosti na radu:
 • sate korištenja odmora (dnevnog, tjednog i godišnjeg),
 • neradne dane i blagdane utvrđene posebnim propisom,
 • sate spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad,
 • sate plaćenih dopusta.