Da li moram imati fiskalnu blagajnu?

Stručnjaci ogovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Svaki gospodarski subjekt koji obavlja oporezivu djelatnost (obveznik poreza na dobit ili poreza na dohodak) obveznik je fiskalizacije. Da li taj gospodarski subjekt mora imati fiskalnu blagajnu ili ne ovisi o načinu poslovanja, tj. da li naplaćuje svoju robu/usluge u gotovini.

Fiskalna blagajna je obaveza za sve gospodarske subjekte koji rade s gotovinom. Dok s druge strane svi gospodarski subjekti (pa tako i udruge) moraju prilagoditi svoje račune Zakonu o fiskalizaciji (pod čime se podrazumijeva prilagođavanje sljednosti računa, operatera, datuma i vrijeme izdavanja računa i sl. o čemu smo pisali već na našem portalu).

Ako udruga ubire članarine u gotovini, za taj dio nije obvezna imati fiskalnu blagajnu, jer članarine ne spadaju pod gospodarsku djelatnost. Ako pak prodaje svoje proizvode na štandu, a u sustavu poreza na dobit je, tada mora imati fiskalnu blagajnu i izdavati fiskalne račune.