Članarine i doprinosi za paušalni obrt

Ukupan iznos troškova paušalnog obrta, pored poreza, prireza i doprinosa, čine i iznosi članarina i doprinosa koje smo ovdje opisali.

DATUM: 30.05.2018.

Paušalni obrtnici dužni su kvartalno plaćati komorski doprinos, jednom godišnje do kraja travnja Doprinos za općekorisne funkcije šuma, i ako se bave takvim djelatnostima – članarinu turističkim zajednicama.

Komorski doprinos

Paušalni obrtnici su tijekom 2017. godine plaćali komorski doprinos od 228,00 kuna kvartalno. Godišnji obračun treba sastaviti na obrascu KD za obrtnike i dostaviti ga Poreznoj upravi najkasnije do 28.02. tekuće godine za proteklu godinu. Plaćanje predujmova komorskog doprinosa vrši se tromjesečno na temelju rješenja izdanog od Porezne uprave. Obrtnici koji su prvi put registrirali obrt oslobođeni su plaćanja komorskog doprinosa za prvu godinu.

Članarina turističkim zajednicama

Paušalni obrtnici mogu biti obveznici ove članarine ako se bave djelatnošću za koju je propisano plaćanje. O obračunatoj i plaćenoj članarini popunjava se obrazac TZ i dostavlja se Poreznoj upravi najkasnije do 28.02. tekuće godine za proteklu godinu.

Doprinos za općekorisne funkcije šuma

Obveznici plaćanja ove naknade su i paušalni obrtnici. Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma plaća se u visini 0,0265% od ukupnih prihoda ostvarenih tijekom poslovne godine (prema Knjizi prometa). Godišnji obračun na OKFŠ se dostavlja najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu, na adresu Ministarstva poljoprivrede:

Ministarstvo poljoprivrede p.p. 900, OKFŠ, 10001 Zagreb