Administrativni koraci za osnivanje trgovačkog društva – d.o.o.

Osnivanje d.o.o.-a se temelji na društvenom ugovoru ako ima više osnivača, odnosno na izjavi o osnivanju ako postoji samo jedan osnivač, a za upis u trgovački registar  nadležan je Registarski sud na području sjedišta društva.

DATUM: 30.05.2018.

Osnivanje d.o.o.-a se temelji na društvenom ugovoru ako ima više osnivača, odnosno na izjavi o osnivanju ako  je samo jedan osnivač. Osnivačkim dokumentom definiraju se naziv, sjedište, djelatnost društva, prava i obveze osnivača, tijela društva i elementi koji su važni za funkcioniranje društva.

Upis u sudski registar

Registraciju može u potpunosti provesti javnobilježnički ured koji  prikuplja i sastavlja potrebnu dokumentaciju.

Prijava za upis u sudski registar  (obrazac Po) i neki prilozi ovjeravaju se   kod javnog bilježnika, pri čemu moraju biti nazočni svi osnivači, s osobnom iskaznicom ili putovnicom ako se radi o stranim državljanima. Troškovi javnog bilježnika su u prosjeku oko 2.500,00 kuna. Popis dokumentacije potrebne za prijavu potražite na linku.

Uplata temeljnog kapitala

U nekoj od poslovnih banaka ili u poslovnici FINA-e uplaćujete iznos temeljnog kapitala i sudske pristojbe (40.000,00 kuna). Potvrde o uplati,  sa svim dokumentima ovjerenim kod javnog bilježnika možete predati u ured HITRO.HR koji dokumentaciju dostavlja nadležnom Trgovačkom sudu.

Ako postoji mogućnost dostave elektroničkim putem, a dokumentacija je ispravna i potpuna, Trgovački sud u pravilu u roku od 24 sata vrši upis društva u Sudski registar te jednako tako elektroničkim putem dostavlja u HITRO.HR ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke.

Kad se na Trgovački sud predaje dokumentacija u papirnom obliku, rok za upis društva u sudski registar je 15 dana te se Rješenje o osnivanju društva i Potvrda o OIB-u podiže u papirnatom obliku na Trgovačkom sudu.

Državni zavod za statistiku – RPS

U roku 15 dana od dobivanja potvrde o upisu u Registar trgovačkog suda dužni ste Državnom zavodu za statistiku podnijeti zahtjev za upis novog d.o.o. u registar poslovnih subjekata putem RPS obrasca). Obrascu se prilaže Rješenje o osnivanju društva i Potvrda o OIB-u te potvrda o uplati pristojbe (55,00 kuna).

Uz Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta, novi d.o.o. dobiva i matični broj.

Izrada pečata i natpisne ploče

Pečat i natpisna ploča, ovisno o ponudama različitih tiskara stoje u prosjeku od 60,00 do 200,00 kuna  svaki, a naravno, možete odabrati i oblik i vrstu koja će vas koštati više. Kako bi vam izradili pečat,  trebat ćete predočiti Rješenje o osnivanju društva, Potvrdu o OIB-u i matičnom broju.

Iako je aktualna Vlada donijela prijedlog o ukidanju pečata službenog mišljenja na tu temu i dalje nema, i savjet je da se pečat izradi.

Otvaranje računa u banci

Otvaranje računa u banci komercijalne banke naplaćuju prema svojim općim uvjetima i odlukama o naknadi, a prosječna cijena je oko 50,00 kuna. Neke banke ne naplaćuju naknadu za otvaranje poslovnog računa. Preporučujemo da odmah ugovorite jedan od načina mobilnog bankarstva te daljnje poslovanje obavljate s računala.

Prilažete Rješenje o osnivanju društva, Potvrdu o OIB-u i matičnom broju (Obavijest Državnog zavoda za statistiku) te je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i pečat d.o.o.

Banka tada  izdaje potpisni karton na kojem su evidentirani osnovni podaci o društvu i ovlaštenicima društva koji mogu raspolagati sredstvima na žiro-računu. Ako planirate poslovati s inozemnim partnerima preporuka je da odmah otvorite i kunski i devizni račun.

Prijavu u Poreznu upravu (ispostavu Porezne uprave, nadležnu prema sjedištu d.o.o.) dužni ste obaviti u roku od 8 dana od upisanog dana početka obavljanja djelatnosti, a popis potrebne dokumentacije nalazi se na linku.

Nakon što je društvo dobilo Rješenje trgovačkog suda, Obavijest o razvrstavanju od DZS-a te je prijavljeno na Poreznu upravu slijedi još prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje koja se mora napraviti najkasnije 15 dana od početka obavljanja djelatnosti, i to samo ako će društvo imati zaposlene. Više o prijavi na mirovinsko i zdravstveno osiguranje pročitajte na linku.